วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข 9008 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กใส่เอกสาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถเครื่องเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
น้ำแข็งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงเว๊ปไซต์ www.olo.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง