วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลโอโล สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 23 วัน (1 ก.ค.63-31 ก.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จำนวน 23 วัน (1 ก.ค.63-31 ก.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ผู้ดูแลสวนสาธารณะหนองแห้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สิน ที่ทำการอบต.โอโล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อถ่านไฟฉาย ขนาด 4 D ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง