วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานขับรถเครื่องกลหนัก(รถตักหน้าขุดหลัง) ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จาระบีพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยปากคราชและถมดินไหล่ทาง บ้านค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน อบต.โอโล(หลังเก่า)และเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเล็ก(ชั้น 2) รวมจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมาพนักงานขับรถเครื่องกลหนัก(รถตักหน้าขุดหลัง) ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง