วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ) ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง 2 รายการ งบประมาณ 1,190 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 36 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง) เลขที่ครุภัณฑ์ 018-63-0001 จำนวน 1 คัน งบประมาณ 800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดิน บริเวณคันลำห้วยใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง