วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที ตามโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง และประดับตกแต่งบนเวที ตามโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการเป่าบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ภายในพื้นที่ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรรี่) รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 9008 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลกว้าง 30.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.12 ม.พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)