วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สิน ที่ทำการอบต.โอโล ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ผู้ดูแลสวนสาธารณะหนองแห้ว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถเครืื่องกลหนัก(รถตักหน้าขุดหลัง) เดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ห้องประชุม และ ห้องสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
วัสดุก่อสร้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563