วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
อัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย , ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
12  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ภาษีป้าย ,ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2564 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
เหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กฉ 6675 ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล นม ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 10,355 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ) นม ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 43,225 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง