วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง
13  ก.ย. 2564
ซ่อมแซมประตูและเปลี่ยนกุญแจ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
9  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า รหัสครุภัณฑ์ 441-64-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอบต.โอโล จำนวน 2 เครื่อง ทะเบียนครุภัณฑ์ 420-54-0006 และ 420-54-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)