วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ไตรมาสที่ 4 จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง เลขครุภัณฑ์ 420-53-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโอโล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 399.00 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วย ช่วยงานจัดเก็บภาษีรายได้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง