วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)
2  เม.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท , วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนกเขาทอง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแวง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนคันดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดินจี่ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จาระบี,น้ำมันเพาเวอร์,น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (เจลล้างมือ ถุงมือแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล)ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (เจลล้างมือ ถุงมือแพทย์ เครื่องวัดอุณภูมิ) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)
27  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ (น้ำยาฆ่าเชื้อฯ,ชุดสวมใส่ฯ,แว่นตาฯ,รองเท้าบูท,เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง