วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก + บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถมดินถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 27,750 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ (รถเหลือง) เลขครุภัณฑ์ 011-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเกรดถนนเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลโอโล หมู่ที่ 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา ดินสอ วัสดุสำนักงาน อื่นๆ) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 26,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง