องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 2 ก.ค. 2561 ]57
62 ว๖๖๗ ลว.๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕ เรื่องการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2561 ]52
63 ว๐๖๘๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น [ 2 ก.ค. 2561 ]53
64 ว๑๐๖๔ ลว.๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องการเตรียมการและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ปี ๒๕๖๐ [ 2 ก.ค. 2561 ]55
65 ว.๑๕๒๐ ลว.๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี๒๕๖๐ [ 2 ก.ค. 2561 ]57
66 ว.๒๑๔๕ ลว.๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติศูนย์ฯ [ 2 ก.ค. 2561 ]57
67 ว.๖๗๖๘ ลว.๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2561 ]58
68 ว.๖๐๘ ลว.๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๑ [ 2 ก.ค. 2561 ]52
69 ว.๑๐๗๗ ลว๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้วปี ๒๕๖๑ [ 2 ก.ค. 2561 ]57
70 รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ.๒๕๖๐ [ 2 ก.ค. 2561 ]53
71 ว.๗๕๗ ลว.๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการรายงานผลการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตาม รบ.มท.ว่าด้วยค่าใชจ่ายฯ [ 2 ก.ค. 2561 ]46
72 ว.๒๔ ลว.๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ [ 2 ก.ค. 2561 ]57
73 รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาฯ พศ..๒๕๕๙ [ 2 ก.ค. 2561 ]56
74 ว.๑๗๔๕ ลว.๓๑ สค.๒๕๖๐ ซักซ้อมการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๑ ของ อปท. [ 2 ก.ค. 2561 ]56
75 ว.๑๐๔๒ ลว.๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า [ 2 ก.ค. 2561 ]59
76 ว.๑๑๗๕ ลว.๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนฯ [ 2 ก.ค. 2561 ]54
77 ว.๔๘๓ ลว.๑๙ กุมภาพันธฺ์ ๒๕๖๑ เรื่องการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ก.ค. 2561 ]55
78 ว.๒๙และ ว.๓๐ ลว.๑๒ กค.๒๕๖๐ เรื่องซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนเงินบำเหน็จบำนาญท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]57
79 ว.๑๖๕๗ ลว.๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณของ อปท. [ 2 ก.ค. 2561 ]68
80 รบ.มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ๒๕๕๗ [ 2 ก.ค. 2561 ]52
 
|1|2|3หน้า 4|5|6