องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

      องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  จัดตั้งเมื่อวันที่  23  มีนาคม  2539  ตาม  พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล  พ.ศ.  2537   เป็น  อบต.ขนาดกลาง  มีพื้นที่  72.37 ตารางกิโลเมตร   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม   มีระบบชลประทาน  ไหลผ่าน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาก็คืออาชีพค้าขาย   และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม


***คำขวัญประจำตำบลโอโล***

พระธาตุองค์เก่า   เจ้าปู่ศักดิ์สิทธิ์  สบายจิตหนองแห้ว   ทิวแถวนาข้าว  ผ้าไหมสาวมัดหมี่    มากมีวัวงาม

สรงน้ำพระภู     อยู่อย่างแบบไทย