องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


ร.ต.อ.จำเริญ  แนวโอโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
โทร.081-976-8914


นายชาติชาย  หมู่โสภิญ
นายกิตติ  มาลากอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
โทร.063-563-2211 โทร.095-070-4302

นายประดิษฐ์  หมู่โสภิญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
โทร.082-371-7332


  นายเจริญชาติ  แก้งคำ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
โทร.081-459-7585
นายวีรพล  วิญโญยาง นางมาลาศิลป์  ศิริภูมิ นายสมเกียรติ  คงเมือง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.065-308-7655 โทร.087-459-4591 โทร.088-077-4121
   
นายมนตรี  สงพัฒน์    
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
   
โทร.091-058-8626