องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
สภา อบต.


นางอัมพิการ์  ราษีงาม
ประธานสภาอบต.
โทร.062-153-6562

นายอัครานนท์  สิมสา
นายเจริญชาติ  แก้งคำ
รองประธานสภาอบต.
เลขานุการสภาอบต.
โทร.084-502-1344 โทร.081-4597585


นางสาวประยงค์  หมู่โสภิญ
นายณัฐวุฒิ  เวียงดินดำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.086-252-4552
โทร.081-075-3117


นายกิตติกร  หมู่โสภณ
นายทินกร  โสดาวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.081-062-6703 โทร.094-475-6710

นายนัฐพงษ์  มิ่งโอโล
นายอัครานนท์  สิมสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.088-475-2022 โทร.084-502-1344


นางวีรยา  ประกอบชัย
นายมาโนชญ์  รัตนประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.092-934-9083 โทร.083-725-1121

นางอัมพิการ์  ราษีงาม
นายเกษฎา  ราษีสวย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.062-153-6562 โทร.086-235-5634


นางปิยะมาศ  เชาว์ผักปัง
นางกนกวรรณ  แนวโอโล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร.063-002-4298 โทร.093-324-9265


นายพวงพล  หมู่โสภณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

โทร.061-072-3733