องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 
 
   นายวีรพล  ภิญโญยาง  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
-ว่าง- นางสาวนิภาพร ไชยสีมา
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
น.ส.จุฬาลักษณ์  เลิกภูเขียว จ.ส.อ.พยนต์  รัตนประทุม นางสาวชนัญลักษณ์ จิตต์ปราโมทย์
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   
นายเมธา เอมปรากฏ นางสาวอนิสรา นิลวงษ์   นายอนุ  กิ่งแฝง นายสนิท  บำรุงทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารโรง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
   
 
  นายธนิต  พุทธเสน
  นายประสิทธิ์  ผลาพรม
  นายวัชระ  หนุนวงษ์
   นายโกวิทย์  ไฟจัตุรัส
 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ  คนงานประจำรถขยะ
 คนงานประจำรถขยะ 
 คนงานประจำรถขยะ 
   
 
นายจวง บัวหลวง นายกิติพงษ์  ทองดี
 นายบุญเลิศ  นามบุรี
นางเพ็ญศรี  หงษ์ชุมแพ
  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
 
 
 นายสรพงษ์  นำทองสกุล
 
พนังานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ