องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
 
   นายวีรพล  ภิญโญยาง  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายเมธา เอมปรากฏ น.ส.จุฬาลักษณ์  เลิกภูเขียว จ.ส.อ.พยนต์  รัตนประทุม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 
นางสาวชนัญลักษณ์ จิตต์ปราโมทย์ -ว่าง- นางสาวนิภาพร ไชยสีมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นักพัฒนาชุมชน
     
-ว่าง- นางสาวอนิสรา นิลวงษ์   นายอนุ  กิ่งแฝง นายสนิท  บำรุงทิพย์
นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารโรง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
   
 
  นายธนิต  พุทธเสน
  นายประสิทธิ์  ผลาพรม
  นายวัชระ  หนุนวงษ์
   นายโกวิทย์  ไฟจัตุรัส
 พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ  คนงานประจำรถขยะ
 คนงานประจำรถขยะ 
 คนงานประจำรถขยะ 
   
 
นายจวง บัวหลวง นายกิติพงษ์  ทองดี
 นายบุญเลิศ  นามบุรี
นางเพ็ญศรี  หงษ์ชุมแพ
  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
 
 
 นายสรพงษ์  นำทองสกุล
 
พนังานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ