องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
กองคลัง

     
   นางมาลาศิลป์  ศิริภูมิ
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
น.ส.ลัดดา  ภิญโญโชค
นางสุดารัตน์  สกลชัยไพรสัณฑ์
-ว่าง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
 

 

นางสายฝน  ประทุมไทย
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

ว่าง ว่าง
นางสาวสกาวเดือน แผ่นสี
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ คนงานทั่วไป