องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
กองช่าง

     
   นายสมเกียรติ  คงเมือง
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
   นายสมภพ  สัตย์ธรรม
 
  นายช่างโยธา
 
 
นางสาวสุจินดา เครือผักปัง
ว่าง
นายอาทิตย์  พรหมเมตตา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานขับรถกระเช้า