องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
กองการศึกษา

นายมนตรี  สงพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวเสาวรัตน์  พานซ้าย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
 นางรัชนี  บุตตเขียว   นางสาวหทัยรัตน์  พิกุล

นางจีระนันท์  พูนพันธ์ 
ครู ครู ครู
   
นางสาวรัตนา  น้อมสุระ นางสาวสุภาวดี  มาตรสงคราม    นางกรคณา  สวัสดิ์ชาติ
ครู ครู ครู
 
นายพชร  เจ้าทรัพย์   ว่าง  นางจริยาวดี  เส่งมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
ว่าง ว่าง นางอิสรีย์  เนาว์ประเสริฐ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
น.ส.ปพิชญา  เสมาสูงเนิน
 
ผช.จนง.ธุรการ