องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

            ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านค้าว ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากอำเภอภูเขียว  ประมาณ กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  80  กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ               ติดกับ อบต.กุดยม
ทิศใต้                   ติดกับ อบต.กวางโจน
ทิศตะวันออก        ติดกับ อบต.บ้านเพชร
ทิศตะวันตก          ติดกับ อบต.ผักปัง

อาณาเขตการปกครอง

หมู่ที่

บ้าน

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่

บ้าน

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

1

โอโล

นายมารุต เชิดสกุล

8

หนองแวง

นายคาวี  กาวิระ

2

โนนตุ่น

นายสุเวช พฤษรัตน์(กำนัน)

9

หนองแวง

นายพงศ์ศิริ เหมือนพงษ์

3

ค้าว

นางพินิจ  เนาว์โอโล

10

โอโล

นายบรรทม เหมือนพันธ์

4

นกเขาทอง

นายบูรณ์โชค  บำรุงกิจ

11

โอโล

นายเฉวต โอษฐประไพ

5

โนนดินจี่

นายคำแสน  หมู่โสภิญ

12

โนนดินจี่

นายจิรศักดิ์ เนือยทอง

6

หนองตาไก้

นายทศพล  ลิ้มตระกูล

13

ค้าว

นายไพโรจน์  มาลากอง

7

ห้วยพลวง

นายพงษ์ศักดิ์  มีวุฒิ