องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นายเจริญชาติ  แก้งคำ
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นายวีรพล  ภิญโญยาง
 นางมาลาศิลป์  ศิริภูมิ  นายสมเกียรติ  คงเมือง
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
   

นายมนตรี สงพัฒน์


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม