องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ร.ต.อ.จำเริญ  แนวโอโล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นายสุเวช พฤษรัตน์ นายถาวร ชำนาญ
กำนันตำบลโอโล
รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4
รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นายกิตติ มาลากอง นายมาโนชญ์ รัตนประทุม
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 13
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นายณรงค์ กุลแก้ว นายวิเชียร เชื้อประสงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอโล
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 นางสาวจี๊ด พรหมเมตตา  นายบรรทม เหมือนพันธ์
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)หมู่ที่ 8
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 นายคาวี กาวิระ  นายไพโรจน์ มาลากอง
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
นางสมควร ท้าวน้อย นายวิทยา มิ่งศิริ
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 นายชาติชาย หมู่โสภิญ นายเจริญชาติ แก้งคำ
 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ