องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)กลางขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร
เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔
Saraban_06361009@dla.go.th
(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)
**** **** **** **** **** **** **** ****
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง
นางสาวชนัญลักษณ์ จิตต์ปราโมทย์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอนิสรา  นิลวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร.0821430449