วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-5677 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 25 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและป้ายประชาสัมพันธ์สวนสมุนไพร ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7733 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านค้าว หมู่ที่ 13 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)เดือนกรกฎาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) กองช่าง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง