วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาคนงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) จำนวน 1 ราย จำนวน 14 วัน 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง