องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 

 

บริการประชาชน E-Service


ด้วย อบต.โอโล ได้พัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้สนับสนุนการทำงาน
โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเองเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว
จึงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ หรือ บริการ E-Service ดังนี้