องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
สปสช. ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันนี้เวลา08.30 ทางผู้นำหมู่บ้านร่วมกับคณะทำงาน สปสช. มอบวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]121
2 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น 2) [ 25 ม.ค. 2564 ]237
3 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 27 พ.ย. 2563 ]191
4 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโอโล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]142
5 ขอเชิญเข้าประชุมซักซ้อมเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤสจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 13 พ.ย. 2563 ]191
6 วันจันทร์ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ได้จัดประชุม สป.สช. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 28 ก.ย. 2563 ]142
7 สรุปบันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 25 ก.ย. 2563 ]176
8 ประกาศกองทุนท้องถิ่นฉบับ3 [ 25 ก.ย. 2563 ]118
9 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 24 ก.ย. 2563 ]146
10 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น2 [ 11 ก.ย. 2563 ]153
11 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น2 [ 11 ก.ย. 2563 ]152
12 รายงานสรุปสถานะการเงิน กองทุนสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 11 ก.ย. 2563 ]111
13 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โอโล [ 11 ก.ย. 2563 ]129
14 แบบเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]114
15 แบบเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]118
16 แบบเสนอแผนงานโรงเรียนบ้านห้วยพลวง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย [ 11 ก.ย. 2563 ]150
17 หลักฐานการรับ-ส่งหนังสือ [ 11 ก.ย. 2563 ]118
18 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ [ 22 พ.ค. 2563 ]125
19 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ [ 28 เม.ย. 2563 ]136
20 ขอส่งรายงานการประชุม [ 28 เม.ย. 2563 ]125
 
หน้า 1|2|3