องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามมาตรา 7 [ 7 ก.ค. 2566 ]42
2 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ก.ค. 2566 ]38
3 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามมาตรา 7 อำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 7 ก.ค. 2566 ]37
4 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามมาตรา 7 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร อบต.โอโล [ 7 ก.ค. 2566 ]39
5 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามมาตรา 7 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กการบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ค. 2566 ]37
6 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามมาตรา 9 (7) ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้หน่วยงานของรัฐถือปฏบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 7 ก.ค. 2566 ]35
7 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามมาตรา 9 (4) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]41