องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ม.ค. 2567 ]10
2 คู่มือหรือมตรฐานการปฏิบัติงาน [ 14 ธ.ค. 2566 ]9
3 คู่มือเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน อบต.โอโล [ 3 ก.ค. 2566 ]41
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ [ 7 ธ.ค. 2565 ]123
5 คู่มือประชาชน [ 1 ธ.ค. 2565 ]38
6 คู่มือ/เอกสาร ประกอบการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ในระบบแท่ง) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) เป็นต้นไป [ 10 พ.ย. 2565 ]106
7 คู่มือ/เอกสาร ประกอบการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565 ]105
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2565 ]42
9 แผนจัดการความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลโอโล [ 3 ต.ค. 2561 ]110
10 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]108
11 วงจรการจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]101
12 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ความสาคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]104
13 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสาหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]124
14 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]115
15 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]105
16 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 3 ต.ค. 2561 ]105
17 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ต.ค. 2561 ]110
18 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ต.ค. 2561 ]107
19 คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2561 ]137
20 แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 3 ต.ค. 2561 ]107
 
หน้า 1|2