องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ม.ค. 2567 ]3
2 คู่มือหรือมตรฐานการปฏิบัติงาน [ 14 ธ.ค. 2566 ]3
3 คู่มือเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน อบต.โอโล [ 3 ก.ค. 2566 ]35
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ [ 7 ธ.ค. 2565 ]117
5 คู่มือประชาชน [ 1 ธ.ค. 2565 ]35
6 คู่มือ/เอกสาร ประกอบการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ในระบบแท่ง) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) เป็นต้นไป [ 10 พ.ย. 2565 ]101
7 คู่มือ/เอกสาร ประกอบการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2565 ]102
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2565 ]38
9 แผนจัดการความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลโอโล [ 3 ต.ค. 2561 ]102
10 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]105
11 วงจรการจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]97
12 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ความสาคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]98
13 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสาหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]120
14 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]108
15 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]101
16 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 3 ต.ค. 2561 ]100
17 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ต.ค. 2561 ]104
18 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ต.ค. 2561 ]102
19 คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2561 ]117
20 แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 3 ต.ค. 2561 ]101
 
หน้า 1|2