องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ปชส.และงานพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวอย่างรายงานตาม ว. 119 [ 29 ธ.ค. 2563 ]120
2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลว.๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ [ 29 ธ.ค. 2563 ]112
3 ตัวอย่างบันทึกขอความเห็นชอบกรณีจัดซื้อไม่เกิน 10,000 บาท [ 29 ธ.ค. 2563 ]119
4 หลักฐานสำคัญ ของการสืบราคา จากท้องตลาด [ 29 ธ.ค. 2563 ]166
5 ตัวอย่างร่างขอบเขตงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) [ 29 ธ.ค. 2563 ]113
6 ตัวอย่างร่างขอบเขตงานโครงการจัดงาน ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) [ 29 ธ.ค. 2563 ]116
7 ตัวอย่างร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 29 ธ.ค. 2563 ]10329
8 ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติซื้อ/จ้าง [ 29 ธ.ค. 2563 ]113
9 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ของหน่วยงานของรัฐ [ 24 ธ.ค. 2563 ]114