ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 ครั้งที่ 2 [ 8 มี.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................
การตรวจรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 ครั้งที่2 [ 5 มี.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................