องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 5 ม.ค. 2567 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]18
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]58
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 6 ต.ค. 2565 ]50
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 6 ต.ค. 2565 ]44
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]51
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ต.ค. 2565 ]45
8 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 4 ต.ค. 2565 ]43
9 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]51
10 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]49
11 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ต.ค. 2564 ]49
12 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]48
13 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์ดารบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2562 ]121
14 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2562 ]113
15 ขออนุมัติประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2562) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]108
16 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]118
17 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 3 พ.ค. 2562 ]117
18 ที่ ชย.๗๕๙๐๑/๔๕๕แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ) [ 21 มี.ค. 2562 ]237
19 แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]108
20 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 7 ธ.ค. 2561 ]114
 
หน้า 1|2