องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร

     
 
นายสุภาพ  ระวิพันธ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
เบอรโทร 081-4274693
Line: 081-4274693
Fackbook:  
IG:
Gmail:
Twitter:
 
 
 
     
 นายสุพรรณ  ประชามอญ
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
เบอร์โทร 085-3063984
Line:  085-3063984
Fackbook:  
IG:
Gmail:
Twitter:
 
นายสมพร  มาลัยทิพย์  
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
เบอร์โทร 089-8443471
Line:  089-8443471
Fackbook:  
IG:
Gmail:
Twitter:

   
     
 
 นายวรกาล  คุณประทุม
ตำแหน่ง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
เบอร์โทร 081-5792911
Line:  081-5792911
Fackbook:  
IG:
Gmail:
Twitter: