องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร

     
   นายสุภาพ  ระวิพันธ์
 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 นายยสุพรรณ  ประชามอญ
  นายสมพร  มาลัยทิพย์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
     
   นายยงยุทธ์  อาจหาญ
 
   เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล