องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

สภา อบต.

นายสมโภชน์ ตอกำลัง
ประธานสภาอบต.
นายกิตติ มาลากอง  นายเจริญชาติ  แก้งคำ
รองประธานสภาอบต. เลขานุการสภาอบต.
 
นายสะท้าน บำรุงราษฎร์
นายปยุต หมู่โสภิญ นายขวัญชัย ผักบัวเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
นายประสิทธิ์ เนาว์โอโล นายสนิท ผาจันทร์ นายบุญเรือง มีปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสมาน นิยมบุญ นางสาวภานุมาศ หมู่วิเศษ นายทรงศักดิ์ ศรีภุมมา นายพุทธรักษ์ สวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางสำรวย เพียรการ นางวีรยา ประกอบชัย นายเคลื่อน แสนนาม นายมาโนชญ์ รัตนประทุม
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายวีระ เหมือนเลา นายวิชาญ บุตะเขียว นางสัจจา อาจประจักษ์ นายยุทธ มะเรือง
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
นายชายชาญ นิลโอโล นายประสิทธิ์ หนุนวงศ์ นายสันติสุข แนวโอโล
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13