องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

กองช่าง

     
   นายสมเกียรติ  คงเมือง
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
   นายสมภพ  สัตย์ธรรม
 
  นายช่างโยธา
 
 
นางสาวสุจินดา เครือผักปัง
นายธนกร  จิตร์เจนการ
นายอาทิตย์  พรหมเมตตา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานขับรถกระเช้า