องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษา

นายมนตรี  สงพัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นักวิชาการศึกษา
-ว่าง-
     
 นางรัชนี  บุตตเขียว   นางสาวหทัยรัตน์  พิกุล

นางจีระนันท์  พูนพันธ์ 
ครู ครู ครู
   
นางสาวรัตนา  น้อมสุระ นางสาวสุภาวดี  มาตรสงคราม    นางกรคณา  สวัสดิ์ชาติ
ครู ครู ครู
 
นายพชร  เจ้าทรัพย์   ว่าง  นางจริยาวดี  เส่งมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
ว่าง ว่าง นางอิสรีย์  เนาว์ประเสริฐ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
 
น.ส.ปพิชญา  เสมาสูงเนิน
 
ผช.จนง.ธุรการ