องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวมลฤดี  นราพงษ์
นักวิชาการศึกษา
     
 นางรัชนี  บุตตเขียว   นางสาวหทัยรัตน์  พิกุล

นางจีระนันท์  พูนพันธ์ 
ครู ครู ครู
   
นางสาวรัตนา  น้อมสุระ นางสาวสุภาวดี  มาตรสงคราม    นางกรคณา  สวัสดิ์ชาติ
ครู ครู ครู
 
นายพชร  เจ้าทรัพย์   นางจุฑารัตน์  หนุนวงศ์  นางจริยาวดี  เส่งมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

นางปัทมา  รุ่งฤดีชัยมงคล นางณัฐชา  รัชธนาพนธ์
น.ส.ศิริญา  นิลภูผา
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   

น.ส.กัลยากร  นิสยัตรง
น.ส.ปพิชญา  เสมาสูงเนิน
 

ผช.นักวิชาการศึกษา ผช.จนง.ธุรการ