องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนจัดการความรู้ในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลโอโล [ 3 ต.ค. 2561 ]22
2 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]20
3 วงจรการจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]22
4 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ความสาคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]20
5 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสาหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]21
6 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]21
7 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) : กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ [ 3 ต.ค. 2561 ]22
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ [ 3 ต.ค. 2561 ]22
9 คู่มือ/เอกสาร ประกอบการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ในระบบแท่ง) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) เป็นต้นไป [ 3 ต.ค. 2561 ]21
10 คู่มือ/เอกสาร ประกอบการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2561 ]23
11 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 3 ต.ค. 2561 ]23
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ต.ค. 2561 ]21
13 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ต.ค. 2561 ]24
14 คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2561 ]21
15 แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 3 ต.ค. 2561 ]22
16 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [ 3 ต.ค. 2561 ]22