องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ว.๔๐๗ ลว.๒๖ กพ.๒๕๕๙ เรื่องโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข [ 2 ก.ค. 2561 ]31
2 ว๑๓๘ ลว.๓๐ ธค.๒๕๕๘ ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2561 ]30
3 ว.๒๐๕๑ ลว.๑๗ มิย.๒๕๕๘ การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2561 ]31
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ [ 2 ก.ค. 2561 ]32
5 ว.๑๖๘๔ ลว.๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว [ 2 ก.ค. 2561 ]32
6 ว.๖๖๘ ลว.๒๗ มีค.๒๕๖๐ เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ [ 2 ก.ค. 2561 ]30
7 ว.๖๑๘ ลว.๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย [ 2 ก.ค. 2561 ]29
8 ว๑๒๔๘ ลว.๒๗ มิ.ย.๕๙ การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งปม. [ 2 ก.ค. 2561 ]29
9 ว๒๘ ลว.๒๑ กค.๒๕๕๙ ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี งปม. ๒๕๖๐ [ 2 ก.ค. 2561 ]29
10 ว.๙ ลว.๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง [ 2 ก.ค. 2561 ]31
11 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ [ 2 ก.ค. 2561 ]30
12 ว๘๑ ลว.๑๐ กค.๒๕๕๗ เรื่องประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) [ 2 ก.ค. 2561 ]31
13 ว๗๒๙ ลว.๓๑ มี.ค.๖๐การทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้่ยงหรือปล่อยสัตว์ตาม พรบ.การสาธาณสุขฯ [ 2 ก.ค. 2561 ]29
14 ว.๐๙๙๔ ลว.๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ [ 2 ก.ค. 2561 ]28
15 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม ๒๕๖๐ [ 2 ก.ค. 2561 ]31
16 ว.๖๗๙ ลว.๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [ 2 ก.ค. 2561 ]28
17 ว.๒๓๗๔ ลว.๓ พย.๒๕๕๘ เรื่องการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปั้ญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 2 ก.ค. 2561 ]28
18 ว.๑๐๖๐ ลว.๓๑ พค.๒๕๕๙ เรื่องโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน [ 2 ก.ค. 2561 ]30
19 ว.๑๐๙๖ ลว.๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 2 ก.ค. 2561 ]33
20 ว๖๗๘ ลว.๒๔ มีค.๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ [ 2 ก.ค. 2561 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6