องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00น.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00น.
 
หนังสือส่่งนายก เข้าร่วมประชุมสภาฯ
หนังสือส่งผู้นำ เชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ
หนังสือส่งผู้นำ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
หนังสือส่งสมาชิก เชิญประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ
สำเนารายงานประชุมสมัยวิสามัญ 2 ปี 2564
สำเนารายการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เอกสารวาระที่ 5.5 ญัตติพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คำสั่งที่ 1 ปี 64 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
คำสั่งที่ 2 ปี 64 คัดเลือกประธาน เลขานุการคณะ
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ