องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน(1 ต.ค. 65-31 มี.ค. 66) [ 26 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]9
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 6 ต.ค. 2565 ]8
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 6 ต.ค. 2565 ]7
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]9
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ต.ค. 2565 ]8
7 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 4 ต.ค. 2565 ]6
8 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]9
9 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
10 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ต.ค. 2564 ]7
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]8
12 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรขององค์ดารบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2562 ]80
13 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2562 ]72
14 ขออนุมัติประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2562) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]66
15 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]72
16 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 3 พ.ค. 2562 ]72
17 ที่ ชย.๗๕๙๐๑/๔๕๕แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ) [ 21 มี.ค. 2562 ]111
18 แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]67
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 7 ธ.ค. 2561 ]74
20 การใช้แผนแม่บทเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2562-2564 [ 22 พ.ย. 2561 ]73
 
หน้า 1|2