องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ครั้งที่ 2 [ 27 ก.พ. 2567 ]1
2 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 27 ก.พ. 2567 ]0
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]0
4 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]0
5 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ครั้งที่ 2 เรียน กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน [ 23 ก.พ. 2567 ]1
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]0
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.พ. 2567 ]0
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 22 ก.พ. 2567 ]1
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 22 ก.พ. 2567 ]0
10 ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]1
11 รายงานผลการประชาสัมพันธ์งานของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 20 ก.พ. 2567 ]0
12 ขออนุมัติหมายให้พนักงานจ้างส่งหนังสือราชการของกิจการสภาฯ [ 20 ก.พ. 2567 ]0
13 ขออนุมัติมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างช่วยงานกิจการสภาฯ [ 20 ก.พ. 2567 ]1
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล [ 19 ก.พ. 2567 ]4
15 การประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 ส่งสมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 19 ก.พ. 2567 ]0
16 การประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล  สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 ส่งคณะผู้บริหาร อบต.โอโล [ 19 ก.พ. 2567 ]0
17 การประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 ส่งหัวหน้าส่วนราชการ อบต.โอโล [ 19 ก.พ. 2567 ]1
18 ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 19 ก.พ. 2567 ]0
19 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]0
20 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25