องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 หนังสือส่งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]28
182 แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 [ 19 ส.ค. 2565 ]45
183 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]104
184 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษา ในช่วงปิดเทอมหรือปัญหา "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุนแรงงาน" [ 9 ส.ค. 2565 ]54
185 หนังสือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]30
186 หนังสือส่งเชิญสมาชิกสภาฯ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]25
187 หนังสือประชาสัุมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]28
188 หนังสือส่งเชิญำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]25
189 หนังสือส่งเชิญคณะผู้บริหาร อบต.โอโล เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]28
190 หนังสือส่งเชิญคณะผู้บริหาร อบต.โอโล เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]28
191 หนังสือส่งเชิญคณะผู้บริหาร อบต.โอโล เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]26
192 หนังสือขอเชิญสมาชิกสภาฯ ประชุม สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]26
193 โครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับครัวเรือน [ 15 ก.ค. 2565 ]48
194 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]23
195 หนังสือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]23
196 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]28
197 หนังสือประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]25
198 หนังสือส่งสมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน การเรียกประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 3/2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]44
199 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้จริยธรรมพนักงานท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2565 ]119
200 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]120
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28