องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2566  ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]0
42 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566  ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]0
43 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]0
44 การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]0
45 การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2566  ส่งนายกฯ อบต.โอโล [ 8 พ.ย. 2566 ]0
46 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 1 พ.ย. 2566 ]8
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ประกาศใช้แผนกำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 25 ต.ค. 2566 ]26
48 ครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 25 ก.ย. 2566 ]3
49 ประกาศรายชื่อการเบิกจากเบิกจ่ายเบี้ยยัง ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]33
50 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]36
51 ประกาศ อบต.โอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]111
52 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]39
53 การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]36
54 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ [ 3 ก.ค. 2566 ]45
55 การมอบป้ายบ้านเลขที่ใหม่ให้กับนางคู้ เงียบภูเขียว  ในวันพุธที่  28 เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕66  เวลา  ๐๙.๐๐ น. [ 29 มิ.ย. 2566 ]44
56 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 6 มีนาคม 2562 [ 29 มิ.ย. 2566 ]42
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม.10 [ 23 พ.ค. 2566 ]27
58 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 [ 16 พ.ค. 2566 ]47
59 แบบบัญชีรายชื่อ [ 28 เม.ย. 2566 ]43
60 โบรชัวร์ยาสามัญประจำหน่วย [ 28 เม.ย. 2566 ]45
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25