องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลกำรเข้าร่วมวันคนพิการสำกลจังหวัดชัยภูมิประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]8
62 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ อบต.โอโล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]7
63 หนังสือส่งนายกฯ  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ อบต.โอโล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]6
64 หนังสือส่งสมาชิกสภาฯ  การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]4
65 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]6
66 การเปิดตรวจรายงานการเงิน [ 9 ม.ค. 2567 ]8
67 เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 2 ม.ค. 2567 ]6
68 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
69 ขอเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566  ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
70 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566  ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
71 ขอเชิญคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2566  ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
72 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566  ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2566 ]7
73 แบบสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลโอโล [ 1 ธ.ค. 2566 ]3
74 การรายงานในระบบ DLA INFO ข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลโอโล [ 15 พ.ย. 2566 ]2
75 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]9
76 การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]4
77 การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2566  ส่งนายกฯ อบต.โอโล [ 8 พ.ย. 2566 ]4
78 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]1
79 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 1 พ.ย. 2566 ]15
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ประกาศใช้แผนกำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 25 ต.ค. 2566 ]33
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28