องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 349 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ที่ ๖๙๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกีฬาเปตอง (ทีมผสม) [ 16 พ.ย. 2561 ]62
242 แผนที่จัดงานลอยกระทง โครงการจัดงานสืบสานประเพณี งานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนดินจี่ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 16 พ.ย. 2561 ]53
243 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ที่ ๖๙๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 พ.ย. 2561 ]51
244 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]50
245 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]51
246 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]50
247 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [ 22 ต.ค. 2561 ]53
248 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการที่ เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ [ 22 ต.ค. 2561 ]51
249 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการที่ เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ต.ค. 2561 ]51
250 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการที่ เรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]148
251 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]52
252 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน บ้านหนองแวง ม.9 [ 4 ต.ค. 2561 ]53
253 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]51
254 ที่ ชย (สปสช.)๗๕๙๐๑/๑๒๑ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑ [ 25 ก.ย. 2561 ]54
255 ที่ ชย (สปสช.)๗๕๙๐๑/๑๒๔ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 25 ก.ย. 2561 ]50
256 ที่ ชย ๗๕๙๐๑/ว.๖๖๒ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม [ 25 ก.ย. 2561 ]58
257 ที่ มท ๕๕๒๑๐-๒๘/๑๑๕๘ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์ [ 19 ก.ย. 2561 ]60
258 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]53
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]52
260 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]52
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18