องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]59
262 เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 9 ส.ค. 2561 ]58
263 เรื่องรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ว่าง [ 7 ส.ค. 2561 ]64
264 ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๘๒๑ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 7 ส.ค. 2561 ]58
265 ที่ ชย 75901/800 วันที่ 6 สิงหาคม 2561เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 6 ส.ค. 2561 ]63
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ 17,081 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]59
267 แผนการจัดหาพัสดุ (ปรับแผนครั้งที่ ๒) [ 3 ส.ค. 2561 ]57
268 ดูแลใส่ใจ ลูกหลานห่างไกลโรคมือ เท้า ปาก [ 23 ก.ค. 2561 ]57
269 งบประมาณปี 2562 [ 16 ก.ค. 2561 ]60
270 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ [ 16 ก.ค. 2561 ]61
271 มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ การซักซ้อมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2561 ]65
272 แนวทางเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างว111 [ 2 ก.ค. 2561 ]63
273 ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2561 ]59
274 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฯและคณะทำงานช่วยเหลือฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 /2561 วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ [ 26 มิ.ย. 2561 ]61
275 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ว 119) [ 25 มิ.ย. 2561 ]72
276 ตอบข้อหารือการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ [ 20 มิ.ย. 2561 ]65
277 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2561 ]61
278 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 19 มิ.ย. 2561 ]55
279 เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]61
280 ทบทวนสารบัญญัติและบทบาท อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 18 มิ.ย. 2561 ]63
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17