องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 349 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 งบประมาณปี 2562 [ 16 ก.ค. 2561 ]51
282 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ [ 16 ก.ค. 2561 ]53
283 มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ การซักซ้อมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2561 ]50
284 แนวทางเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างว111 [ 2 ก.ค. 2561 ]53
285 ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2561 ]54
286 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฯและคณะทำงานช่วยเหลือฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 /2561 วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ [ 26 มิ.ย. 2561 ]53
287 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ว 119) [ 25 มิ.ย. 2561 ]67
288 ตอบข้อหารือการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ [ 20 มิ.ย. 2561 ]52
289 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2561 ]57
290 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 19 มิ.ย. 2561 ]50
291 เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]51
292 ทบทวนสารบัญญัติและบทบาท อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 18 มิ.ย. 2561 ]58
293 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2561 ]54
294 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิ.ย. ตั้งแต่วันที่ 8/6/61 [ 13 มิ.ย. 2561 ]52
295 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]50
296 นายอรรถสิทธิ์ เสริมจันทร์ พนักงานจ้างได้ลาออกจาก อบต.ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา [ 12 มิ.ย. 2561 ]86
297 ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ สาธารสุขอำเภอภูเขียว [ 11 มิ.ย. 2561 ]48
298 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ครั้งที่ 3/2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]50
299 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายในโครงการนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วนติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในปี 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]54
300 ข้อหารือแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]52
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18