องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 386 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 [ 29 ส.ค. 2561 ]62
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]56
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแห้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]57
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]64
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา 31,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]64
306 ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๘๙๘ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องขออนุญาตขยายเวลาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปรจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 23 ส.ค. 2561 ]66
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกอองการศึกษา 24,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]59
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา 12,860 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]61
309 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม [ 15 ส.ค. 2561 ]63
310 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]65
311 เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 9 ส.ค. 2561 ]58
312 เรื่องรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ว่าง [ 7 ส.ค. 2561 ]101
313 ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๘๒๑ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 7 ส.ค. 2561 ]57
314 ที่ ชย 75901/800 วันที่ 6 สิงหาคม 2561เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 6 ส.ค. 2561 ]59
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ 17,081 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]59
316 แผนการจัดหาพัสดุ (ปรับแผนครั้งที่ ๒) [ 3 ส.ค. 2561 ]64
317 ดูแลใส่ใจ ลูกหลานห่างไกลโรคมือ เท้า ปาก [ 23 ก.ค. 2561 ]65
318 งบประมาณปี 2562 [ 16 ก.ค. 2561 ]61
319 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ [ 16 ก.ค. 2561 ]62
320 มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ การซักซ้อมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2561 ]63
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20