องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 438 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน บ้านหนองแวง ม.9 [ 4 ต.ค. 2561 ]75
342 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]73
343 ที่ ชย (สปสช.)๗๕๙๐๑/๑๒๑ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑ [ 25 ก.ย. 2561 ]79
344 ที่ ชย (สปสช.)๗๕๙๐๑/๑๒๔ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 25 ก.ย. 2561 ]75
345 ที่ ชย ๗๕๙๐๑/ว.๖๖๒ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม [ 25 ก.ย. 2561 ]81
346 ที่ มท ๕๕๒๑๐-๒๘/๑๑๕๘ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์ [ 19 ก.ย. 2561 ]90
347 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]75
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]75
349 ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]77
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับจ้างโดยสารไม่ประจำทางจำนวน ๒ คันๆละ ๗,๐๐๐ บาท ตามโครงการอบรมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]78
351 ประกาศใช้ราคากลาง บ้านค้าว หมู่ที่ 3 [ 29 ส.ค. 2561 ]75
352 ประกาศใช้ราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 [ 29 ส.ค. 2561 ]77
353 ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 [ 29 ส.ค. 2561 ]74
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]68
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสวนสาธารณะหนองแห้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]71
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]76
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา 31,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]76
358 ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๘๙๘ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องขออนุญาตขยายเวลาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปรจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 23 ส.ค. 2561 ]76
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกอองการศึกษา 24,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]73
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา 12,860 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]75
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22