องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา 31,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]64
102 ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๘๙๘ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องขออนุญาตขยายเวลาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปรจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 23 ส.ค. 2561 ]71
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกอองการศึกษา 24,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]62
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา 12,860 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2561 ]63
105 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม [ 15 ส.ค. 2561 ]59
106 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]64
107 เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 9 ส.ค. 2561 ]72
108 เรื่องรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ว่าง [ 7 ส.ค. 2561 ]92
109 ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๘๒๑ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 7 ส.ค. 2561 ]66
110 ที่ ชย 75901/800 วันที่ 6 สิงหาคม 2561เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 6 ส.ค. 2561 ]53
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ 17,081 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]53
112 แผนการจัดหาพัสดุ (ปรับแผนครั้งที่ ๒) [ 3 ส.ค. 2561 ]61
113 ดูแลใส่ใจ ลูกหลานห่างไกลโรคมือ เท้า ปาก [ 23 ก.ค. 2561 ]66
114 งบประมาณปี 2562 [ 16 ก.ค. 2561 ]79
115 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ [ 16 ก.ค. 2561 ]51
116 มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๗๕ การซักซ้อมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2561 ]63
117 แนวทางเปิดเผยราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างว111 [ 2 ก.ค. 2561 ]56
118 ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2561 ]58
119 ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฯและคณะทำงานช่วยเหลือฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 /2561 วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ [ 26 มิ.ย. 2561 ]65
120 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ว 119) [ 25 มิ.ย. 2561 ]148
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10