องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น2บริหารส่วนตำบลโอโล [ 28 ส.ค. 2563 ]33
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]34
3 ขออนุมัติมอบหมายให้พนักงานจ้างส่งหนังสือราชการของกิจการสภาฯ [ 21 ส.ค. 2563 ]7
4 เอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]156
5 รายงานการตอบกระทู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 20 ส.ค. 2563 ]36
6 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองช่าง) [ 20 ส.ค. 2563 ]41
7 ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]38
8 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายตั้งจ่ายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]29
9 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายตั้งจ่ายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม [ 20 ส.ค. 2563 ]40
10 หลักฐานการส่งเอกสาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]6
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 7 ส.ค. 2563 ]49
12 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ส.ค. 2563 ]76
13 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 7 ส.ค. 2563 ]7
14 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]89
15 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ส.ค. 2563 ]7
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]7
17 ขอเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่1 [ 7 ส.ค. 2563 ]104
18 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 7 ส.ค. 2563 ]7
19 ขอเชิญนายก อบต.โอโล เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่1 [ 7 ส.ค. 2563 ]9
20 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 7 ส.ค. 2563 ]58
 
หน้า 1|2|3